shqip (Albanian) Resources

Paraqisni kërkesënnë internet   (Shërbimi sigurohet në anglisht)
(File a Claim Online (Service provided in English))

Kërkimi i përfitimeve javorenë internet (Shërbimi sigurohet në anglisht)
(Claiming Weekly Benefits (Service provided in English))

Kërkesa për pagesën e përfitimeve në internet (Shërbimi sigurohet në anglisht)
(Benefit Payment Inquiry (Service provided in English))

Regjistrohuni për Depozitë Direkte në internet (Shërbimi është në anglisht)
(Register for Direct Deposit Online (Service provided in English))

shqip (Albanian) Guides and Forms