Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole) Resources

Fè Yon Reklamasyon Pa Entènèt (Sèvis founi an Angle)
(File a Claim Online (Service provided in English))

Reklame Alokasyon Chak Semèn Pa Entènèt (Sèvis founi an Angle)
(Claiming Weekly Benefits Online (Service provided in English))

Kesyon sou Peman Alokasyon Pa Entènèt (Sèvis founi an Angle)
(Benefit Payment Inquiry Online (Service provided in English))

Anrejistre pou Depo Dirèk (Sèvis founi an Angle)
(Register for Direct Deposit Online (Service provided in English))

 

Enfòmasyon sou Kat Peman Dirèk (Direct Payment Card Information)

Si ou pa chwazi pou mande nou avantaj ou yo nan depo dirèk, w ap resevwa peman avantaj Asirans Chomaj (Unemployment Insurance) ou nan yon kat debi. Nou voye kat la dirèkteman ba ou epi kat la vini avèk enfòmasyon sou fason pou itilize li. Yon kat debi bay yon fason ki fasil, itil ak pwoteje pou resevwa peman avantaj Asirans Chomaj ou.

Wè etadkont ou chak mwa, konfigire alèt kont ou, epi wè enfòmasyon sou balans kont ou ak lòt enfòmasyon sou kont ou depi ou konekte sou sitwèb: www.Key2Benefits.com/NYSDOL.

Itilize lyen ki anba la yo pou jwenn plis enfòmasyon  jeneral sou kat debi Asirans Chomaj la:

Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sèvis Kliyantèl KeyBank (KeyBank Customer Service) nan nimewo (866) 295-2955.

Si ou ta renmen nou voye avantaj ou yo sou fòm depo dirèk pou ou nan kont kouran pèsonèl ou, enskri pou depo dirèk sou kont ou sou entènèt sou sitwèb:  labor.ny.gov/signin . Pou jwenn plis enfòmasyon sou depo dirèk, revize Kesyon Moun Poze Souvan sou Depo Dirèk nou.

Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole) Guides and Forms