Frè Kat Debi (Haitian Creole)

Barèm Frè Kat nan Key2BenefitsSM

Deskripsyon Frè a

Kantite Lajan

Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl (Personal Identification Number, PIN) ki apwouve oswa acha ki baze sou siyati

Gratis

PIN oswa acha ki baze sou siyati ki refize

Gratis

Retrè lajan nan Gichè Otomatik (Automated Teller Machine, ATM) nan ATM KeyBank, First Niagara ak Allpoint

Gratis

Retrè lajan nan ATM nan tout kote nan Etazini.

$1.50 dola pou chak tranzaksyon1

Retrè lajan nan ATM nan ATM Entènasyonal

$3.00 dola pou chak tranzaksyon

Frè anplis ATM nan ATM KeyBank, First Niagara ak Allpoint2

Gratis

Rechèch balans nan ATM nan ATM KeyBank, First Niagara ak Allpoint

Gratis

Rechèch balans ATM nan tout lòt kote yo

Gratis

Retrè lajan sou kontwa nan filyal bank manm MasterCard ki patnè yo3

Gratis

Konvèsyon lajan sou tout tranzaksyon entènasyonal yo

3% kantite lajan an dola ameriken pou tranzaksyon an

Alèt nan mesaj ak imèl4

Gratis

Rechèch balans nan sèvis kliyantèl dirèk ak otomatize

Gratis

Lis tranzaksyon sou entènèt (Key2Benefits.com)

Gratis

Kat ranplasman

1 pa ane gratis, answit $5.00 pou chak

Livrezon kat ranplasman nan sèvis eksprès

$15.00 pou chak kat

Peman bòdwo sou entènèt

Gratis

Transfè lajan nan yon kont kouran/epay pèsonèl

Gratis

Frè Antretyen pa Mwa

Gratis

Ouvèti Kont

Gratis

 

Deskripsyon Limit

Kantite Lajan

Pran lajan kach (retrè lajan nan ATM)

$1,500 pa jou5

Pran lajan kach (Pran lajan avèk PIN nan pwen lavant ansanm avèk acha)

$2,500 pa jou5

Pran lajan kach (nan gichè yon kesye)

$7,000 pa jou

Acha

$7,500 pa jou

1 Lè ou itilize yon ATM KeyBank, First Niagara oswa Allpoint pa opere (tankou tèminal entènasyonal yo), operatè ATM nan oswa nenpòt rezo ou itilize ka fè ou peye yon frè. 
2 Tanpri ale sou sitwèb key.com/locator pou jwenn yon dènye lis ATM ak filyal KeyBank, firstniagara.com/locations.aspx pou jwenn yon lis ATM First Niagara epi allpointnetwork.com pou jwenn yon dènye lis ATM Allpoint. Pa gen frè anplis nan nenpòt lokal KeyBank, First Niagara ak Allpoint. 
3 Lokal filyal bank manm MasterCard yo egzije yon retrè lajan nan gichè kesye filyal la. 
4 Ou ka chwazi pou itilize fonksyon sa a sou sitwèb Key2Benefits.com. Ou ka gen pou peye tarif estanda pou mesajri nan tèks nòmal konpayi telekominikasyon ou. 
5 Operatè ATM yo ak vandè yo ka enpoze limit ki pi ba.