Kat Debi – Adrès ATM Gratis (Haitian Creole)

Si w ap resevwa avantaj Asirans Chomaj (Unemployment Insurance) nan yon kat debi, ou kapab itilize Gichè Otomatik (Automated Teller Machine, ATM) KeyBank, First Niagara ak Allpoint san ou pa peye okenn frè.

Sa pou sonje: Lè w ap itilize yon ATM pou pran lajan kach, chwazi "Kont Kouran" (Checking).

Ou kapab jwenn dènye enfòmasyon sou adrès ATM nenpòt lè depi ou itilize lokalizatè ATM yo ki endike anba la a: